Klass

Benämning

Definition

Exempel

 

Utrymmesskapande system

funktionellt system som skapar utrymme

 

A

Mark- och grundsystem

utrymmesskapande system på mark, eller som avslutar ett byggnadsverk nedåt

 

A10

Terrass

marksystem som utgör underlag för andra utrymmesskapande system

bank

A11

Bank

terrass på fylld mark

A20

Grundläggning

mark- och grundsystem som överför last från övriga delar av byggnadsverket till mark

grund, platta på mark, grundmurar, bottenplatta

A30

Väganläggning

marksystem för markburen trafik

A31

Vägbana

väganläggning för körbana och eventuella vägrenar, uppställningsfält och cykelfält

bussgata, bussväg, entréväg, flerfältsväg, gata, gårdsgata, motorväg, tvåfältsväg

A32

Körbana

väganläggning utgörande del av vägbana avsedd för primär fordonstrafik, dock inte vägren eller cykelbana

avskild hållplats, cirkulation, rullbana,  taxibana

A33

Gång- och/eller cykelbana

väganläggning för gång- och/eller cykeltrafik

gångbana, cykelbana

A34

Körfält

väganläggning utgörande del av körbana som är avsedd för trafik i en riktning

cykelfält

A35

Vägren

väganläggning utgörande del av vägbana avsedd för sekundär fordonstrafik, dock inte körbana eller cykelbana

mittvägren, sidovägren

A36

Trafikö

väganläggning i vägbana för skydd av fotgängare eller för styrning av trafikströmmar i korsning

refug, rondell

A37

Uppställningsfält

väganläggning utgörande del av vägbana avsedd för parkering av fordon eller för busshållplats

A38

Sidoanläggning

väganläggning utanför vägbana för vändning, tillfälligt stopp och andra trafikrelaterade fordonsrörelser

busshållplats, bussvändslinga, driftvändplats, fickhållplats, hållplats, katastroföverfart, kontrollplats, parkeringsplats, rastficka, serviceficka, uppställningsplats, vändplats

A40

Sidoområde för trafik

marksystem för vägområde utanför trafikanläggning

A41

Sidoremsa

sidoområde för trafik som åtskiljer körbana från gångbana, cykelbana eller annan körbana

skiljeremsa

A42

Mittremsa

sidoområde för trafik som åtskiljer vägbanor med motriktad trafik

A43

Stödremsa

sidoområde för trafik som stöder kant på vägbana

skuldra

A44

Innerslänt

sidoområde för trafik mellan stödremsa och dikesbotten

A45

Ytterslänt

sidoområde för trafik utanför dikesbotten

A46

Kantremsa

sidoområde för trafik utanför ytterslänt

A47

Skyddsremsa

sidoområde för trafik för skydd mot fysiska hinder vid sidan av trafikanläggning

A48

Bullerskyddsvall

sidoområde för trafik för ljuddämpning

bullervall

A50

Plan på mark

marksystem för annan primär verksamhet än trafik

gårdsyta, torgyta, vistelseyta, lekyta, idrottsyta, industriyta, terminalområde, uppställningsplatta, parkeringsyta

A51

Industriyta

plan på mark för tung verksamhet

A52

Parkeringsyta

plan på mark för uppställning av fordon

uppställningsplatta

A53

Torg- och vistelseyta

plan på mark för vistelse och lätt verksamhet

A54

Idrottsplan

plan på mark för idrott

A55

Plattform

upphöjd plan på mark för av- och påstigning i fordon

A60

Vegetationsyta

marksystem för vegetation

naturyta, parkyta, grönyta

A61

Planteringsyta

vegetationsöverbyggnad för plantering

buskyta

A62

Gräsyta

vegetationsöverbyggnad för gräs

A70

Vattenanläggning

marksystem för hantering av vatten

A71

Damm

vattenanläggning för lagring

Fördröjningsanläggning

A72

Vattenväg

vattenanläggning för öppen ledning

Kanal

A73

Infiltrationsanläggning

vattenanläggning för ledning in i mark

A74

Vattentunnel

vattenanläggning för sluten ledning i mark

A80

Spåranläggning

marksystem för spårburen trafik

B

Väggsystem

utrymmesskapande system som formar och avskiljer utrymmen vertikalt

bergrumsvägg, dammvägg, stödmur, tunnelvägg, spontvägg

B10

Ytterväggssystem

väggsystem över mark mot utsidan av byggnadsverk

sänktunnelvägg

B20

Innerväggssystem

väggsystem mellan utrymmen i byggnadsverk

B21

Schaktvägg

innervägg mot installationsschakt

B22

Hisschaktvägg

innervägg mot hisschakt

B30

Vägg mot mark

väggsystem mot mark

B31

Källarvägg

vägg mot mark för invändigt utrymme

kulvertvägg

B32

Stödmur

vägg mot mark för utvändigt utrymme

frontmur, vingmur, landfäste, skärning, spont, bergvägg

B40

Terrängmur

väggsystem fristående på mark

mur

B50

Vattenvägg

väggsystem mot vatten

B51

Kaj- och pirvägg

vattenvägg mellan land och vatten

kaj, kajvägg

B52

Dammvägg

vattenvägg i vattendrag

dammvägg

B60

Tunnelväggssystem

väggsystem under mark

bergrumsvägg

B70

Pelarsystem

väggsystem mellan bjälklag och grund

bropelare, stöd

C

Bjälklagssystem

utrymmesskapande system som formar och avskiljer utrymmen horisontellt

altan, balkongbjälklag, bro, brobana, brygga,  loftgångsbjälklag, lastkaj

C10

Bottenbjälklag

bjälklagssystem under det lägsta våningsplanet i en byggnad

sänktunnelbotten

C20

Mellanbjälklag

bjälklagssystem mellan våningsplan i en byggnad

våningsbjälklag

C30

Vindsbjälklag

bjälklagssystem över det högsta våningsplanet i en byggnad

C40

Utskjutande bjälklag

bjälklagssystem som skjuter ut från byggnad

Balkongbjälklag, dockningsstation, lastkaj, loftgångsbjälklag, svalgångsbjälklag

C41

Balkong

utskjutande bjälklagssystem för stationär aktivitet

C42

Loftgång

utskjutande bjälklagssystem för åtkomst till entré

Svalgångsbjälklag

C43

Lastkaj

utskjutande bjälklagssystem för angöring av fordon

C50

Broöverbyggnad

bjälklagssystem över ett hinder

brobana

C51

Fast broöverbyggnad

broöverbyggnad med fast brobana

C52

Öppningsbar broöverbyggnad

broöverbyggnad med rörlig brobana

C60

Altan

bjälklagssystem över mark, vanligen utskjutande från en byggnad

C70

Brygga

bjälklagssystem stående över vatten

D

Yttertakssystem

utrymmesskapande system som avslutar ett byggnadsverk uppåt

 

D10

Yttertak

yttertakssystem ej avsett för verksamhet

sänktunneltak

D11

Skärmtak

yttertak utskjutande från vägg

entrétak

D20

Ytterbjälklag

yttertakssystem avsett för verksamhet

gårdsbjälklag

D30

Tunneltak

yttertakssystem i tunnel

 

Installationssystem

funktionellt system som tillhandahåller tjänster

 

E

Gas- och luftsystem

installationssystem som tillför tekniska gaser eller teknisk luft

 

E10

Energigassystem

gassystem för utvinning av energi

biogas, naturgas, gasol, vätgas

E20

Processgassystem

gassystem för användning i industriell process

E30

Medicinsk gassystem

gassystem för medicinskt ändamål

E40

Specialgassystem

gassystem för speciellt ändamål

koldioxid, kväve

E50

Luftsystem

luftsystem

E51

Tryckluftssystem

luftsystem för trycksatt luft

E52

Renluftssystem

luftsystem för renad luft

E60

Ångsystem

gas- och luftsystem för vatten i gasform

E70

Vakuumsystem

luftsystem för undertryck

F

Vatten- och vätskesystem

installationssystem som tillför dricksvatten, tekniskt vatten eller annan vätska

 

F10

Råvattensystem

vattensystem för obehandlat vatten

F11

System för insamling av regnvatten

råvattenystem för insamling av regnvatten

F20

Renvattensystem

vattensystem för vatten tjänligt för mänskligt bruk

renvatten, tappvatten

F21

Tappkallvattensystem

renvattensystem för ej uppvärmt vatten

dricksvatten

F22

Tappvarmvattensystem

renvattensystem för uppvärmt vatten

F30

Specialvattensystem

vattensystem för speciell användning

F31

System för avhärdat vatten

specialvattensystem för vatten med sänkt mineralhalt

F32

System för destillerat vatten

specialvattensystem för återkondenserad vattenånga

F33

System för avjoniserat vatten

specialvattensystem för vatten som passerat jonbytarkolonn

F34

Hetvattensystem

specialvattensystem för vatten med en temperatur över 100 °C

F40

Drivmedelssystem

vätskesystem för bränsle

F41

Bensinsystem

drivmedelssystem för bensin

F42

Oljesystem

drivmedelssystem för olja

dieselolja

F43

Fotogensystem

drivmedelssystem för fotogen

F50

Bevattningssystem

vattensystem för bevattning

F60

Grundvattensystem

vattensystem för infiltration i mark

Infiltrationsvattensystem

G

Avlopps- och avfallssystem

installationssystem som avlägsnar vätska eller avfall

 

G10

Spillvattensystem

avloppssystem för vatten som innehåller oönskade ämnen eller föremål

G11

Normalspillvattensystem

spillvattensystem från byggnadsverk, potentiellt hälsovådligt

G12

Gråvattensystem

spillvattensystem från byggnadsverk eller process, icke hälsovådligt

G13

Trafikavloppssystem

spillvattensystem från trafikeringsyta

Tunnelavloppssystem

G14

Riskspillvattensystem

spillvattensystem som kräver speciell rening

G20

Avvattningssystem

avloppssystem för överflödigt vatten

G21

Dagvattensystem

överskottsvattensystem på markyta

G22

Dränvattensystem

överskottsvattensystem i mark

G23

Kombinerat dag- och dränvattensystem

överskottsvattensystem på och i mark

G24

Takavvattningssystem

överskottsvattensystem på takyta

G25

Avvattningssystem för bro

överskottsvattensystem för brokonstruktion

G40

Kombinerat avloppssystem

avloppssystem för förorenat vatten och överskottsvatten

samförlagda VA-system

G41

Kombinerat spill-, dag- och dränvattensystem

kombinerat avloppsvattensystem för spill-, dag- och dränvatten

G42

Kombinerat spill- och dränvattensystem

kombinerat avloppsvattensystem för spill- och dränvatten

G50

Avfallshanteringssystem

avfallssystem för restprodukt eller annat som bedömts sakna värde och som därför har kasserats

sophanteringssystem

G51

Matavfallshanteringssystem

avfallshanteringssystem från matproduktion eller matlagning

G52

Slamhanteringssystem

avfallshanteringssystem för slam

G53

Riskavfallshanteringssystem

avfallshanteringssystem för potentiellt skadligt avfall

G60

Centraldammsugningssystem

avfallssystem för småpartiklar genom sugning

G70

Tvätthanteringssystem

avfallssystem för smutsiga textilier

H

Kyl- och värmesystem

installationssystem som tillför kylning och/eller värmning

 

H10

Kylsystem

kyl- och värmesystem för kylning

H11

Kylsystem för utrymme

kyl- och värmesystem för kylning av utrymme

H12

Kylsystem för utrustning

kyl- och värmesystem för kylning av utrustning

H20

Värmesystem

kyl- och värmesystem för värmning

H21

Värmesystem för utrymme

kyl- och värmesystem för värmning av utrymme

H22

Värmesystem för utrustning

kyl- och värmesystem för värmning av utrustning

Växelvärmningssystem

H30

Kombinerat kyl- och värmesystem

kyl- och värmesystem för kylning och värmning

H31

Kombinerat kyl- och värmesystem för utrymme

kyl- och värmesystem för kylning och värmning av utrymme

H32

Kombinerat kyl- och värmesystem för utrustning

kyl- och värmesystem för kylning och värmning av utrustning

J

Luftbehandlingssystem

installationssystem som växlar och/eller anpassar kvaliteten på luft

Ventilationssystem

J10

Allmänventilationssystem

luftbehandlingssystem för att omhänderta luftföroreningar från människor, byggmaterial, inventarier o.d.

J20

Specialventilationssystem

luftbehandlingssystem för visst utrymme

J21

Teknikutrymmesventilation

specialventilationssystem i teknikutrymme

Driftutrymmesventilation

J22

Tunnelventilationssystem

specialventilationssystem i tunnel

J23

Renrumsventilation

specialventilationssystem med högfiltrerad luft

Behandlingsrumsventilation

J24

Skyddsrumsventilationssystem

specialventilationssystem i utrymme enligt lag om skyddsrum

J30

Platsventilationssystem

luftbehandlingssystem som omhändertar luftföroreningar och värme från processer så nära källan som möjligt

J40

Nödventilationssystem

luftbehandlingssystem som aktiveras vid oönskade nivåer av luftföroreningar

Nödluftssystem

J50

Brandgaskontrollsystem

luftbehandlingssystem som aktiveras vid brand

rökgaskontrollsystem

K

Elkraftssystem

installationssystem som tillför elektrisk energi

 

K10

Allmänt elkraftssystem

elkraftssystem för drift och aktivitet i byggnad

1000/400/240 V anläggningar i byggnad samt för väg- och linjeobjekt

K11

Primärt elkraftssystem för allmänt bruk

allmän elkraftssystem för reguljär drift

K12

Reserv- och nödkraftssystem för allmänt bruk

allmän elkraftssystem för tillfällig ersättning av primärt system

Dieselgenerator

K13

Avbrottsfri elkraftssystem för allmänt bruk

allmän elkraftssystem för kontinuerlig drift under störd extern tillförsel

UPS allmän

K20

Elkraftssystem för anläggningsdrift

elkraftssystem för drift och aktivitet i anläggning

K21

Primär elkraftssystem för anläggning

elkraftssystem för anläggning för reguljär drift

11 kV/22 kV anläggningar för anläggningsdrift, hjälpkraft

K22

Reserv- och nödkraftssystem för anläggning

elkraftssystem för anläggning för tillfällig ersättning av ordinarie system

K23

Avbrottsfri elkraftssystem för anläggning

elkraftssystem för anläggning för kontinuerlig drift under störd extern tillförsel

UPS anläggning

K30

Elkraftssystem för fordonsdrift

elkraftssystem för drift av fordon

15 kV fordonsmatning, kontaktledningssystem

K31

Primär elkraftssystem för fordonsdrift

elkraftssystem för fordonsdrift för reguljär drift

K32

Reserv- och nödkraftssystem för fordonsdrift

elkraftssystem för fordonsdrift för tillfällig ersättning av ordinarie system

L

Automationssystem

installationssystem som övervakar och/eller styr och reglerar tekniska system

Alarmsystem, kontrollsystem, styr- och övervakningssystem,  övervakningssystem, SCADA, SÖ-system

L10

Fastighetsautomationssystem

automationssystem för byggnad

BMS, SCADA

L20

Anläggnings- och driftledningssystem

automationssystem för anläggning

L30

Trafikledningssystem

automationssystem för trafikanläggning

M

Informations- och kommunikationssystem

installationssystem som omberörjer kommunikation mellan personer eller tekniska system

Bokningssystem, IT-system, kommunikationssystem, telesystem, varningssystem

M10

Datanätverk

kommunikationssystem för datatrafik

lokalt nätverk, LAN

M20

Personkommunikationssystem

informations- och kommunikationssystem mellan människor

M21

Telefonisystem

personkommunikationssystem för dubbelriktad kommunikation

hjälptelefonsystem, konferenssystem, nödtelefonsystem, porttelefonsystem, snabbtelefon, telefonsystem, telesystem

M22

Meddelandesystem

personkommunikationssystem för enkelriktad kommunikation

ljudsystem, PA-system, skyltsystem, vägvisningssystem, orienteringssystem

M30

Signalerande system

informations- och kommunikationssystem för avgivande av signal

M31

Personsökningssystem

signalsystem för sökning av person

M32

Kallelsesignaleringssystem

signalsystem för icke akut behov av assistans

RWC-larm

M33

Bokningssystem

signalsystem för bokning av resurs

M34

Entrésignalsystem

signalsystem för entrésignal

Rumssignal

M35

Resultatmarkeringssystem

signalsystem för resultatmarkering

M36

Kösignalssystem

signalsystem för kö

upptagetmarkering

M40

Tidsrelaterat system

informations- och kommunikationssystem för tidgivning eller tidregistrering

M41

Tidsignaleringssystem

tidsrelaterat system för signalering

rastsignalsystem, tidgivningssystem, väckningssystem

M42

Tidregistreringssystem

tidsrelaterat system för registrering

närvarotidsystem, tidredovisningssystem för sport

N

Transportsystem

installationssystem som transporterar gods eller personer

Hissar, rulltrappor, transportband

P

Säkerhets- och skyddssystem

installationssystem som skyddar mot fara och skada

sprinkler, tillträdeshinder, nödbelysning

P10

Brandsäkerhetssystem

säkerhets- och skyddssystem mot brand

P20

Skalskyddssystem

säkerhets- och skyddssystem mot oönskad passage

Passagekontrollsystem, skalskyddslarm

P30

Personsäkerhetssystem

säkerhets- och skyddssystem mot personskada

P40

Elsäkerhetssystem

säkerhets- och skyddssystem mot elskador

Q

Belysnings- och dagsljussystem

installationssystem för ljushantering

Elbelysning, dagsljussystem, solavskärmning, mörkläggning

Q10

Allmänbelysningssystem

belysnings- och dagsljussystem för allmän aktivitet

Industri- och hamnbelysning, trafikbelysning, sport- och friluftsanläggningsbelysning

Q11

Allmänbelysningssystem inomhus

allmänbelysningssystem inomhus

Q12

Allmänbelysningssystem utomhus

allmänbelysningssystem utomhus

Q13

Allmänbelysningssystem för trafik

allmänbelysningssystem för fordonstrafikanläggning

belysning av platta, gångbanebelysning, cykelvägsbelysning, spårbelysning, tunnelbelysning, vägbelysning

Q14

Allmänbelysningssystem för industri och hamn

allmänbelysningssystem för industri- och hamnområde

Q15

Allmänbelysningssystem för sport- och friluftsanläggning

allmänbelysningssystem för sport- och friluftsområde

Q20

Platsbelysningssystem

belysnings- och dagsljussystem för speciell aktivitet

arbetsplatsbelysning

Q30

Nödbelysningssystem

belysnings- och dagsljussystem som tänds automatiskt vid fallerande allmänbelysning

utrymningsbelysning

Q40

Reservbelysningssystem

belysnings- och dagsljussystem som tillfällig ersättning för ordinarie system

Q50

Dekorationsbelysningssystem

belysnings- och dagsljussystem för estetiska syften

R

Spårsystem

utrustande system som leder och styr spårbundna fordon

Banöverbyggnad

 

Utrustande system

funktionellt system som utrustar utrymmen

 

S

Anordningar

utrustande system som förser ett byggnadsverk och dess utrymmen med inredning, tillbehör och utrustning

 

S10

Bruksanordningar

anordningar för brukaraktivitet

maskiner

S20

Skydds- och tillträdesanordningar

anordningar för skydd eller tillträde

brandtrappa, fasadstege, utrymmestrappa

S30

Underhållsanordningar

anordningar för underhåll

S40

Klimatskyddsanordningar

anordningar för klimatskydd

S50

Lyftanordningar

anordningar för vertikal och horisontal rörelse

telfer

S60

Rumsskapande anordningar

anordningar för avgränsning av aktivitetsutrymme

planteringar, skärmväggar

S70

Estetiska anordningar

anordningar för dekoration

prydnadsplanteringar, konstverk, textiler

T

Trafikanordningar

utrustande system som förser en trafikanläggning med anordningar för styrning och reglering av trafik

trafikutrustning, bommar, trafiksignaler, trafikskyltar

T10

Trafiksignalssystem

trafikanordningar för signalering till väg- och järnvägstrafikant

trafikljus, spårtrafiksignal, vägtrafiksignal, sjötrafiksignal, flygtrafiksignal

T11

Fordonstrafiksignalssystem

trafiksignalsystem för allmän väg- och järnvägstrafik

vägskyddsanläggning

T12

Selektivt styrd trafiksignalering

trafiksignalsystem för specifika trafikslag

T13

Påfartsregleringssystem

trafiksignalsystem för påfartstrafik

rampstyrning

T14

Gång- och cykeltrafiksignalssystem

trafiksignalsystem för gång- och cykeltrafik

T15

Kövarningssystem

trafiksignalsystem som varnar för köbildning

T16

Reversibla körfält

trafiksignalsystem för ändring av riktning av körfält

T17

Trafikvarningssystem

trafiksignalsystem som informerar om trafikförutsättningar

T18

System med vägmarkeringar

trafiksignalsystem med vägmarkering

T20

Trafikavstängningssystem

trafikanordningar för avstängning av trafik

T21

Fysiska avstängningsanordningar för trafik

trafikavstängningssystem genom fysiskt hinder

bommar

T22

Signalsystem för avstängning av trafik

trafikavstängningssystem genom signalering

hinderdetektering

T30

Hastighetsövervakningssystem

trafikanordningar för övervakning av fordonshastighet

T31

Automatiskt hastighetskontrollsystem

hastighetövervakningssystem för fordon

ATK, automatiskt trafikkontrollsystem, fartkamerasystem, hastighetsövervakning

T32

System för hastighetsövervakning och hastighetsreducering

hastighetsövervakningssystem för fordon, kapabelt att sänka hastigheten

Automatic Train Control (ATC), Automatic Train Protection (ATP), European Train Control System (ETCS)

T33

Hastighetspåminnelsesystem

hastighetsövervakningssystem för påminnelse om gällande hastighetsgräns

T40

Fordonskontrollsystem

trafikanordningar för kontroll av fordon

T41

Fordonsidentifieringssystem

fordonskontrollsystem för identifiering

T42

Fordonsdetekteringssystem

fordonskontrollsystem för närvaro

spökförardetektering, trafikmätningssystem, trafikräkning

T43

Fordonsskadedetekteringssystem

fordonskontrollsystem för skada

T44

Fordonsbromskontrollsystem

fordonskontrollsystem för bromsar

T45

Fordonsviktkontrollsystem

fordonskontrollsystem för vikt

T50

Flygplatsljussystem

trafikanordningar för avgivande av ljussignal för flygplanstrafik på mark

T51

System för banljus

flygplatsljussystem för rullbana

T52

System för taxibanljus

flygplatsljussystem för taxibana

T53

System för vägledningsljus till uppställningsplatser

flygplatsljussystem för vägledning till uppställningsplats

T54

Ljussystem för taxibanljus

flygplatsljussystem för taxibanljus

T55

Ljusskyltssystem för banvägledning

flygplatsljussystem för ljusskyltar vid bana

T56

Dockningsljussystem

flygplatsljussystem för dockning

T57

System för väntplatsljus

flygplatsljussystem för väntplats

T60

Flygtrafikljussystem

informations- och kommunikationssystem för avgivande av ljussignal för flygplanstrafik i luften

T61

Hinderljussystem

flygtrafikljussystem på hinder

T62

Inflygningsljussystem

flygtrafikljussystem på inflygning

T63

System för visuell glidbaneindikering

flygtrafikljussystem på visuell glidbaneindikering

 

Virtuellt system

funktionellt system utan fysisk realisering

 

Z

Koordinatsystem

virtuellt system som förser ett byggnadsverk och dess omgivning med ett geodetiskt referenssystem

Mätpunkter, referenspunkter, stompunkter, stomnät, byggplatsnät

Z10

2D-system

2-dimensionellt koordinatsystem

Z20

3D-system

3-dimensionellt koordinatsystem